Общи условия

Резервации

1.1. Резервации се приемат от ТУРОПЕРАТОРА по телефон или интернет или в агентската мрежа в страната, съгласно условията на съответната програма.

1.2. Резервацията се счита за валидна след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА, подписване на Договор за организирано пътуване и Общите условия към него от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и внасяне на депозит до 3 /три/ дни от датата на потвърждение от ТУРОПЕРАТОРА.

Цени и плащане

2.1. Цените за всяка програма включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. В цените на всички пътувания в страната и в чужбина е включен ДДС.

2.2. Договорът важи само за изрично описаните в него услуги. Всички неупоменати допълнителни услуги в договора са предмет на отделно споразумение. За тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи отделно заплащане.

2.3. Плащането се извършва в лева по банков път на сметката на туроператора. Банкова сметка на КЮ ТРАВЪЛ ЕООД:
ОББ АД, IBAN: BG21RZBB91551009700630, BIC: RZBBBGSF
Като основание се посочва името на екскурзията.

2.4. До 3 /три/ дни от датата на подписването на този договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита, упоменат в договора. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена.

2.5. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се увеличава в следните случаи:

2.5.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.

2.5.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.

2.5.3. При увеличение на обменния валутен курс с повече от 5%, относим към договора, в периода между сключването му и датата на доплащане.

2.5.4. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 8%, вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на туриста.

Визи

3.1. Визовият режим, в случай че е необходима виза, е посочен за всяка конкретна програма. Тази информация е валидна за лица с българско гражданство. Ако имате друго гражданство, често се налага да спазвате различни изисквания. Моля, осведомете се за тях в съответната консулска служба.

3.2. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ оказва съдействие в максимална степен в процеса на кандидатстване и получаване на виза от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и други/.

3.3. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ съдейства при подаване на документите за получаване на виза, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ. При промяна в цената на таксата за виза ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени стойността на доплащането в съответната посока включително на вече заплатена виза.

3.4. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на Посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. При отказ на виза влизат в сила посочените условия за анулация за съответната екскурзия.

3.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. При евентуален отказ от пътуване поради въвеждането на визов режим след сключване на договор ПОТРЕБИТЕЛЯ заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно условията на договора.

Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

4.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;

4.2. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да осигури застраховка на Потребителя „Помощ при пътуване в чужбина“ за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;

4.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ e сключил застрахователен договор „Отговорност на Туроператора” със …………. Сертификатът за сключената застраховка се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди пътуването.

4.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и възможност за сключване на застраховка „Отмяна на пътуване“, както и за покриване на останалите разходи за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу допълнително заплащане. Застраховката се сключва до 5 /пет/ дни след подписване на договора за пътуване.

4.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.

4.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да прави размествания в предварително обявената програма по дни при извънредни обстоятелства /влошени метереологични условия, забрани или указания на местните власти и др.п./ като не дължи обещетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.9. В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от договора за организирано пътуване съгласно Закона за туризма, той е длъжен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, но не по-късно от 10 /десет/ дни преди началната дата на пътуването. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора.

4.10. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми в срок до 3 дни след уведомлението.

4.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:

а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като предплатените трансфери се гарантират до 1 час от предварително обявения час за пристигане. При съдействие от страна на туриста при закъснение на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, туристът поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания, а в случай че не желае допълнителен трансфер, туристът поема на своя отговорност и за своя сметка придвижването до избрания хотел.

б) Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

в) Загуба или повреда на багажа по време на пътуване, загуба на документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и представителя на ТУРОПЕРАТОРА съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи са за сметка на потърпевшия.

г) Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

д) Недопускане от страна на митническите и гранични служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

е) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

ж) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им – билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.

4.12. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.13. В случай на неосъществяване на отделна допълнителна туристическа услуга, поради обективни обстоятелства, ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена, като не дължи други обезщетения и неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга не е основание за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора за организирано пътуване. Допълнителна услуга по смисъла на настоящите общи условия е всяка допълнителна туристическа услуга, която не е включена в общата пакетна цена, независимо дали е изрично посочена в договора за организирано туристическо пътуване с обща цена.

4.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и други подобни.

4.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаи на пропуснати трансфери и екскурзии, поради негови закъснения както и за непредоставени услуги, поради неадекватното състояние или външен вид. В случаи, че поради изложените причини, за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.16. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и ТУРОПЕРАТОРА съдействат на ПОТРЕБИТЕЛЯ до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.17. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай че по време на пътуването неговото здравословно състояние се влоши и той се разболее, включително и в случай че това налага болнично лечение. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА се изразява в осигуряването на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи.

4.18. Времето за настаняване и напускане на хотела се определя от съответното място за настаняване. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за определеното време за настаняване и освобождаване, нито за промени в него.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната – международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.

5.2. За деца под 18г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимия документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.

5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.

5.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че е запознат с конкретната оферта на ТУРОПЕРАТОРА, в които са уточнени конкретните условия по конкретното пътуване, както и с Общите условия.

5.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че е информиран с Политиката за поверителност на ТУРОПЕРАТОРА и е съгласен Кю Травъл ЕООД да събира, обработва, съхранява и представя на трети лица (авиокомпании, хотели, застрахователи, посолства) лични данни по реда, предвиден в действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.

5.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че е информиран и се съгласява да получава информация за актуални и промоционални предложения на ТУРОПЕРАТОРА, като по всяко време може да пожелае да бъде отписан.

5.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.

5.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.

5.9. При промяна цената на пътуване с повече от 8%, при съществена промяна на някоя от основните характеристики на туристическите услуги съгласно Закона за туризма или ако ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да изпълни някое от договорените специфични изисквания на Потребителя, последният има право в посочен от ТУРОПЕРАТОРА срок:

1. да приеме предложената промяна, или

2. да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.

5.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, като заплати на ТУРОПЕРАТОРА неустойките, посочени в договора.

5.11. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.

5.12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването след като е отправил до ТУРОПЕРАТОРА предизвестие на траен носител не по-късно от 30 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет или до датата на издаването на самолетния билет. В този случай и ПОТРЕБИТЕЛЯТ и третото лице са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на остатъка от общата цена на пътуването и на всички допълнителни такси и други допълнителни разходи, произтичащи от прехвърлянето.

5.13. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:

а) до 3 работни дни след сключване на договора, освен ако не е сключен в последния момент /до 29 дни преди дата на пътуване/ или до издаването на самолетните билети – безплатно;

б) до 60 дни преди датата на пътуване – в рамките на депозита;

в) от 59 до 30 дни преди датата на пътуване – 50% от общата стойност на пътуването;

г) от 29 дни до датата на пътуване – 100% от общата стойност на пътуването.

Спорове и рекламации

6.1. Договорът между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ТУРОПЕРАТОРА може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.

6.2. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.3. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.4. При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен или устен вид екскурзовода или представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването ѝ. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място.

6.5. В случай че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид в срок не по-късно от 7 дни след края на пътуването. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да предявява каквито и да е претенции към ТУРОПЕРАТОРА. ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.

6.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай че поради алкохолно или наркотично опиянение ПОТРЕБИТЕЛЯТ възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

За записване е необходимо да ни изпратите заявка с имената на участниците на office@qtravel.bg
или да се обадите на 089 20 50 324 Светлана Лукина