Политика за поверителност и защита на личните данни

КЮ ТРАВЪЛ ЕООД приема като свой приоритет не само предоставянето на качествена услуга на своите клиенти, но и опазване поверителността на техните лични данни. Ето защо дейността ни е в съответствие с новата правна уредба в областта на личните данни, която започва да се прилага с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, в сила от  25.05.2018г. (накратко РЕГЛАМЕНТА).

Предоставянето на данните от потребителя за всички пътуващи е задължително с оглед сключването и изпълнението на договора между страните като при не предоставяне на лични данни, посочени в договоря, ТУРОПЕРАТОРЪТ не може да изпълни задължението си по договора.

1. ТУРОПЕРАТОРЪТ се явява АДМИНИСТРАТОР на лични данни по смисъла на РЕГЛАМЕНТА.

2.ТУРОПЕРАТОРЪТ обработва предоставените му от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни въз основа на Закона за Задълженията и Договорите, Търговски Закон, Закона на туризма, Закона за счетоводството и Закона за защита на личните данни при стриктно спазване на разпоредбите на регламента.

3.ТУРОПЕРАТОРЪТ предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има в предвид състоянието на техническо развитие, обичайна практика и законовите изисквания.

4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да извършва своевременно всички уведомления, предвидени в Регламента.

5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на ТУРОПЕРАТОРА декларация, съдържаща необходимите лични данни на всички пътуващи по съответния договор, които се явяват субекти на лични данни по смисъла на регламента. Декларациите трябва да бъдат лично попълнени и подписани от субектите на данни. Когато субектът е малолетно и непълнолетно лице декларацията трябва да се подпише лично от родител/настойник.

6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомен и се съгласява от името на всички пътуващи предоставените чрез декларация лични данни да бъдат обработени за следните цели:

6.1. За изпълнение на сключения между страните договор;

6.2. За сключване на застраховки – „Помощ при пътуване в чужбина“ и „Отмяна на пътуване“;

6.3. За целите на счетоводната отчетност;

6.4. За целите на комуникацията;

6.5. За целите на маркетингови проучвания на туроператора

7. При необходимост от снабдявяне с входна виза ТУРОПЕРАТОРЪТ събира и обработва допълнително данни според изискванията на Консулските отдели. Данните се обработват само за целите на снабдяване на ПЪТУВАЩИТЕ с виза и за срок до получаване на виза на името на пътуващия

8. Личните данни се съхраняват както следва:           

8.1 Регистър „ Запитвания“ – Данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, предоставени за целите на комуникацията и за целите на предварителни резервации, при запитване за пътуване – 30 дни, чрез изрично декларирано съгласие, освен ако субектът на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок; 

8.2 Регистър „Пътувания“ – Данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изпълнение на конкретни договори за пътуване и резервации –  2 години, считано от датата на приключване на изпълнението на конкретната услуга;  

8.3 Регистър „Бюлетин“ – Данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ и контрагенти, предоставени за съхранение чрез изрично декларирано съгласие извън изпълнението на конкретен договор – 5 години, освен ако субектът на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок;

8.4 Регистър „Пазарни проучвания “ – Данни за маркетингови и статистически цели – 5 години, след изрично декларирано съгласие, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯ на данни не поиска „да бъде забравен“ преди изтичане на този срок;

8.5 Регистър „Счетоводство“ – Данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ за счетоводни цели – 5 години  от датата на съставяне на документа;

9. След изтичане на срока на обработка и съхранение ТУРОПЕРАТОРЪТ заличава всички лични данни и техни съществуващи копия, освен ако няма друго законово основание за по-нататъчно съхранение или е на лице изрично съгласие за по-дълъг срок за съхранение, предоставено с декларация за съгласие от всеки субект на данни.

10. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя личните данни по т.5 на трети лица само във връзка с изпълнение на съответните задължение, произтичащи от сключения с потребителя договор за осигуряване на туристически услуги и на основание на сключените договори между ТУРОПЕРАТОРА и доставчиците на съответните услуги.

10.1 Предоставянето на данните се извършва съгласно чл.46 от Регламента при спазване на задължителни фирмени правила и наличие на съответни договорни клаузи между администратора и получателя на лични данни;         

10.2 Всяко трето лице, получател на лични данни, се явява обработващ на лични данни по смисъла на Регламента;            

10.3 За целите на настоящия договор Обработващ на лични данни се явяват: авиокомпания, хотел и застрахователна компания – доставчици, посочени в договора, екскурзовод и местен представител – информация и контакт се предоставят в документите за пътуване, не по-късно от 3 дни преди датата на първата услуга по договора;

10.4 В случай на снабдяване с виза, обработващ на лични данни е и Консулството на съответната държава, което също се счита за предоставяне на лични данни извън България;

11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не предоставя лични данни на лица, които нямат отношение към предмета на горепосочения договор.

12. Допълнителна информация относно правата на ПОТРЕБИТЕЛЯ

12.1 Да получи информация за ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на ТУРОПЕРАТОРА;

12.2 Да получи потвърждение дали и какви негови лични данни се обработват, както и достъп до тях, в зависимост от техническите възможности;

12.3 Да поиска от ТУРОПЕРАТОРА коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;

12.4 Да поиска заличаване на неговите лични данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на ТУРОПЕРАТОРА за установяване, упражняване или защита от съдебни и други правни претенции;

12.5 Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни;

12.6 Да поиска преносимост на данните към друг Администратор – предоставени от ТУРОПЕРАТОРА в структуриран и общоупотребяван формат;

12.7 На жалба до надзорен орган /КЗЛД или компетентния Съд/ във връзка с обработване на личните му данни, когато законът предвижда такава възможност.

За записване е необходимо да ни изпратите заявка с имената на участниците на office@qtravel.bg
или да се обадите на 089 20 50 324 Светлана Лукина